Telefon: 911 54 140     Mail: post@loflo.no
Elektrisk kontroll
Visste du at 50-70% av brannane i norsk landbruk skuldast feil på elektriske anlegg og utstyr? 

Frå 1.1.2016 til dagens dato er over 50% av alle registrerte bygningbrannar forårsaka av elektrisitet. Vel 35% av brannane starta på komfyren, medan i underkant av 20% er forårsaka av feil på elektrisk utstyr.

Det farlegaste med straum er ikkje straumprisane, men skadane den kan gjere på liv og eigedom! Det er store gevinstar å hente på å gjennomføre ein el-kontroll med termografering og deretter rette opp feil og manglar.
•      Du reduserar risikoen for brann eller driftsstopp.
•      Du oppfyller HMS-forskrifta sine krav til dokumentasjon av el-sikkerheita.
•      Du får opp til 35 % rabatt i brannforsikringspremie per år for alle kontrollerte bygg dersom kontrollen vert utført av ein sertifisert kontrollør og inkluderer termografering (NEK 405-1 og NEK 405-3).

Det er juridisk eigar som har ansvar for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og i orden. Alle bygg på garden skal kontrollerast kvart tredje år. 

Ein kontroll frå LøFlo Installasjon AS består blant anna av:
•      Grundig elkontroll landbruk
•      Termografering av sikringsskap
•      Termografering av vifte, motorar og utsette kontaktpunkt
•      Elektronisk rapportering i https://www.fgkontroll.no/
•      Førebyggjande tiltak for å hindre ein brann i din el-installasjon
•      Råd og tips om fare med bruk av el-installasjonen
•      Forbetringspunkter for din el-installasjon

Ein el-kontroll skal utførast av sertifiserte kontrollørar:
https://www.fgkontroll.no/profile/50596

Dette betyr at kontrolløren tilfredsstiller kompetansekravet i sertifiseringsnormen, og er sertifisert etter normen. I vår bedrift er det Frode Espe som utfører desse kontrollane.

Etter at el-kontrollen er gjennomført vil du motta ein rapport som opplyser om eventuelle feil og manglar som må utbetrast. Når feil og manglar er stadfesta utbetra, vil du få rabatt i forsikringsprisen.

Sertifikat elektrisk kontroll
Sertifikat termografi