Telefon: 911 54 140     Mail: post@loflo.no
Service og vedlikehold
Service og vedlikehold for optimal drift
Om du har eit elektrisk anlegg, uansett om det er næringsbygg, industri, privatbustad eller hytte, er du lovpålagt til å regelmessig utføre service og vedlikehald på utstyret. Forskrifta om elektriske anlegg (FEL) krever at alle elektriske anlegg skal undersøkjast regelmessig og vedlikehald skal dokumenterast. Desse forskriftene gjelder alle bygg og på alle elektriske anlegg, også om du har gjort endringar på eit eksisterande anlegg. Elektriske anlegg skal prøvast og kontrollerast etter forskriftene før det vert teke i bruk. Oppdaterte og godt vedlikehaldte anlegg vil også vere fordelaktig for kunden, da det fører til betre brannsikkerheit, lågare driftskostnadar og auka funksjonalitet.

Når sjekket du el-anlegget ditt sist?

Om det er lenge sidan ditt elektriske anlegg ble haldt vedlike, er det mest sannsynleg på tide å ta ein ny sjekk.

Ta kontakt med oss, så utfører vi service og vedlikehold på anlegget ditt.